Ojävighet

Juridiska tjänster

Advokatbyrå Astrea Ab erbjuder högklassiga juridiska tjänster inom affärsjuridikens område – särskilt inom avtals- och övrig obligationsrätt, bolagsrätt och företagsarrangemang, beskattning, tvistelösning och insolvensrättsliga ärenden.

Avtal och förpliktelser

Våra jurister har bred kunskap och omfattande praktisk erfarenhet av frågor inom avtals- och obligationsrätt och våra jurister biträder kunden vid förhandlingar till en optimal lösning där de juridiska riskerna kartläggs i ett så tidigt skede som möjligt. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en helhetsbedömning av de juridiska riskerna så att samtliga relevanta faktorer beaktas redan vid ingående av avtal. VI biträder och ger råd vid tolkning av avtal och vid meningsskiljaktigheter.

Vi erbjuder service på ett brett område inom avtalsrätten, exempelvis inom följande områden:

 • Fastighetsrätt
 • Immaterialrätt
 • Leveransavtal
 • Finansiering
 • Franchising
 • Köprätt
 • Gåvor
 • Leasingavtal
 • Aktionärs- och andra bolagsavtal
 • Byggbranschen
 • Sekretess
 • Uppdragsavtal
 • Produktutveckling
 • Återförsäljnings- och andra representationsavtal
Kontakta oss för tilläggsinformation »

Bolagsrätt och företagstransaktioner

Vi har lång erfarenhet av att sköta bolagsrättsliga uppdrag.

Företagsarrangemang, såsom köp av aktierna i målbolaget, aktiebyten, verksamhetsöverlåtelse och överlåtelse av rörelse utgör en viktig del av vår verksamhet. Vi har även specialkunskap och -kompetens beträffande fastighetstransaktioner. l av riskbedömningen.

Vi är renommerade för vår specialkunskap inom arbetsrätten. Inom arbetsrätten handhar vi i allt från enskilda arbetsavtal till omfattande samarbetsförhandlingar och krävande arbetsrättsliga tvister.

Kontakta oss för tilläggsinformation »

Beskattning

Med hjälp av vår erfarenhet och expertis inom skatterätten sköter vi allehanda frågor inom företagsbeskattning – från enstaka skatterättsliga frågor till omfattande konsultering i samband med företagstransaktioner.

Kontakta oss för tilläggsinformation »

Tvistlösning

Våra jurister som specialiserat sig på tvistlösning har omfattande erfarenhet av civilrättsliga tvister. Ifall ingen överenskommelse i godo (förlikning) kan uppnås i tvisten, har våra jurister skicklighet och rätt attityd för att avgöra saken i rättegångsförfarande. Våra jurister har kompetens att lösa tvister vid allmänna domstolar, i skiljemannaförfarande och vid specialdomstolar.

Kontakta oss för tilläggsinformation »

Insolvens

Affärsverksamhet innebär alltid en viss risktagning och ibland uppfylls inte målen. Genom att i ett tidigt skede kartlägga situationen kan verksamheten räddas med ett frivilligt saneringsförfarande eller med ett förfarande i enlighet med lagen om företagssanering. Då ett saneringsförfarande inte är tillräckligt tvingas företaget gå i konkurs.

Våra jurister har lång och beprövad erfarenhet av att sköta insolvensrättsliga ärenden. Våra jurister åtnjuter omfattande förtroende bland offentliga samfund, banker, försäkringsbolag och övriga borgenärer vid handhavandet av insolvensrättsliga ärenden.

Kontakta oss för tilläggsinformation »